เนื้อเรื่องย่อ

ปัญหาของโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ปัญหาของโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์.

7 thoughts on “ปัญหาของโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

  1. ต่อจากนี้ไปเป็นวิธีดำเนินการวิจัย ซึ่งจะกล่าวถึงประชากรที่จะทำการศึกษา และกลุ่มตัวอย่าง
    ประชากร ซึ่งได้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตำบลสมเด็จในปีงบประมาณ 2556 ใน 6 ชุมชน จำนวน 716 คน
    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้สูงอายุที่สุ่มมาจากประชากร 716 คนข้างต้น แต่นำมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเพียง 250 คน ได้มาโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan

  2. กรณีนี้เมื่อดูตารางไม่มี 716 มีแต่ 700 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 248 และช่วงชั้นต่อไปคือ 750 ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
    คือ 255 ดังนั้นเราคำนวณได้ว่า 716 ต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง 250

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s