ปัญหาของโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

 

1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.1. เพื่อศึกษาสภาพการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ

1.2. เพื่อศึกษาปัญหาในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ

1.3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ

กล่าวโดยย่อ การศึกษาในหัวข้อนี้เป็นการแสวงหาคำตอบ สำหรับคำถามสามข้อ คือ

ข้อ 1 สภาพการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯที่เทศบาลนี้เป็นอย่างไร?

ข้อ 2 การดำเนินการจ่ายเงินฯ มีปัญหาอย่างไรบ้าง? และ

และ ข้อ 3 มีแนวทางในการพัฒนาการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพที่เทศบาลแห่งนี้อย่างไรบ้าง?

2. แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของผู้สูงอายุ  5 แนวคิด คือ

แนวคิดของสหประชาชาติ

แนวคิดของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป

แนวคิดตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แนวคิดของบริบูรณ์ พรพิบูลย์ และ

แนวคิดของ Havighurst

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับความสำคัญของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีปริมาณมากขึ้นทำให้มีผลกระทบต่องบประมาณในการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

อัตราการเพิ่มขึ้นที่รวดเร็วของผู้สูงอายุทำให้มีเวลาเตรียมการน้อยลง ปัญหากำลังคืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็ว

อัตราการเป็นภาระของประชาชากรวัยสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นทำให้คนในวัยทำงานคนหนึ่งต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุหลายคน

2.3  แนวความคิดการเสริมสร้างพลังของผู้สูงอายุ

EWEC under a construction and others 319

ทั้งหมดนี้ คือเค้าโครงการศึกษาของ เสาวนีย์ อาจบรรจง

4 thoughts on “ปัญหาของโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

  1. Pingback: นิรนาม
  2. Pingback: นิรนาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s