ผู้ปกครองที่พึงประสงค์ กับการเมืองการปกครองของไทย

ลักษณะของผู้ปกครองที่พึงประสงค์สำหรับประเทศที่ต้องการพัฒนาอย่างประเทศไทยนั้น รองศาสตราจารย์ วิสุทธิ์ โพธิแท่น  เสนอไว้ในหนังสือชื่อเดียวกันกับหัวเรื่องของเราในวันนี้

ว่าต้องมีลักษณะใหญ่ๆ  3 ประการ คือ

1. มีความชอบธรรม

2. มีคุณภาพที่พึงประสงค์

3. มีทรัพยากรที่จำเป็นอย่างพอเพียงและรู้จักใช้ทรัพยากร

มีความชอบธรรม หมายความถึงการได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ปกครองของประเทศในขณะนั้น

การเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปดูจากอะไร?

มีอะไรเป็นตัวชี้วัดการเป็นที่ยอมรับ?

อาจารย์วิสุทธิ์ชี้ไปที่ หลักเกณฑ์แห่งการได้มาซึ่งผู้ปกครอง หลักเกณฑ์ที่ว่านี้อาจารย์วิสุทธิ์บอกว่าหมายถึง อุดมการณ์ทางการเมืองของประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันอย่างน้อยที่สุดว่าใคร หรือกลุ่มใดจะเป็นผู้ปกครอง ผู้ที่เป็นผู้ปกครองนั้นมาเป็นผู้ปกครองโดยวิธีใด และมีกฏเกณฑ์อะไรบ้างที่ผู้ปกครองจะใช้ปกครอง ตลอดจนผู้ปกครองนั้นจะหมดอำนาจในการปกครองเมื่อไร เพราะเหตุไร และอย่างไร

อดีตกรรมการการเลือกตั้งท่านนี้ อธิบายเพิมเติมว่า

อุดมการณ์ทางการเมือง หมายถึง  

ระบบความเชื่อ ที่อธิบายกฏเกณฑ์ทางการเมืองที่พึงประสงค์และทำให้เห็นว่ากฏเกณฑ์นี้เป็นสิ่งที่ชอบธรรมสำหรับสังคมที่มีอยู่ หรือสังคมที่เสนอให้มีขึ้นใหม่ และ (ระบบความเชื่อนี้) เสนอยุทธวิธีหรือกลเม็ดในการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กล่าวโดยย่อ จะเห็นได้ว่าผู้ปกครองจะชอบธรรมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ทางการเมืองที่เป็นหลักของประเทศนั้นๆ (ซึ่งหมายความว่าคนส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมีความเชื่อในอุดมการณ์ดังกล่าว)

กล่าวคือ อุดมการณ์ทางการเมืองของประเทศต้องชัดเจนก่อน

กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ มีความเชื่อกันโดยกว้างขวางว่าจุดมุ่งหมายของประเทศมีอย่างไร กฏเกณฑ์ทางการเมืองที่พึงประสงค์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายมีอะไรบ้าง ยุทธวิธีหรือกลเม็ดที่จะดำเนินการตามกฏเกณฑ์เหล่านั้นเป็นอย่างไร จึงจะนำประเทศชาติและประชาชนไปสู่จุดมุ่งหมายที่มุ่งหวังได้

อาจารย์วิสุทธิ์เสนอไว้ตั้งแต่ปี 2555 ว่า

ประเทศที่ต้องการพัฒนาจะต้องเลือกอุดมการณ์อันใดอันหนึ่งเสียก่อนให้แน่นอน โดยคนส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเข้าใจพอสมควรในอุดมการณ์นั้นๆ จึงจะสามารถสร้างระบบการเมืองที่ชอบธรรมตามอุดมการณ์ที่ยึดถือ และได้ผู้ปกครองที่ชอบธรรมได้

เขาสรุปไว้ในหน้า 20 ของหนังสือเล่มนี้ว่า

สรุปแล้ว เราจะได้ผู้นำที่ชอบธรรมในความคิด ความเชื่อของคนส่วนใหญ่ หรือทั้งหมด จริงๆจังๆ เป็นหลักเป็นฐาน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธี  มีเสถียรภาพได้ ก็ต่อเมื่อ

เราต้องสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองที่ชัดเจนร่วมกันเสียก่อน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s