รูปภาพ

Principles of Management Exellence

Principles of Management Exellence

ผมเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า เพื่อนที่เคยเรียนหนังสือด้วยกันที่ต่างประเทศส่งหนังสือเล่มหนึ่งมาให้อ่าน ผมเห็นว่าเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาดีและมีประโยชน์ต่อการบริหารราชการในหน้าที่ จึงถ่ายทอดออกเป็นภาษาไทยแจกจ่ายผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานในสมัยที่ผมดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัด และประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เนื้อหามี 13 บท แต่ละบทประกอบด้วยหลักการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุหลักการข้อนั้นๆ

หลักการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 13 ข้อ มีดังนี้

1.แรงจูงใจ (Motivation)

2.การสื่อสาร (Communication)

3.ความน่าเชื่อถือ (Credibility)

4.การประเมินตนเอง (Self Assessment)

5.การให้ความเคารพนับถือหรือการให้เกียรติผู้อื่น (Respect) ุ

6.การยึดหลักมนุษยธรรม (Humanity)

7.การสร้างทีมงาน (Team Building)

8.การพัฒนาผู้อื่น (Developing Others)

9.การแก้ปัญหา (Problem Solving)

10.การเป็นเจ้าภาพ (Ownership)

11.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)

12.การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก (Customer Focused)

13.การมุ่งเน้นผลงานเป็นหลัก (Results Oriented)

ทั้งหมดนี้ ก็คือหลักการบริหารเพื่อความเป็นเลิศที่ผมนำเสนอและใช้ประกอบการปฏิบัติงาน

ส่วนรายละเอียดวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุหลักการทั้ง 13 นั้น จะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s