สภาพัฒนาการเมืองจี้ ยกเครื่องหลักสูตร

ยื่น ศธ.12 ข้อ
เสนอแนวการจัดการศึกษา
ปลุกจิตสำนึก ปชต.
สร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

1.ให้มีการจัดวางโครงสร้างทางการศึกษาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจท่ถูกต้อง เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย (Structural change)

2.การจัดทำแผนในการสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษา (Personnel administration and planning)

3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ฝึกฝนสังคมประขาธิปไตยให้กับทุกคนตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงนักการภารโรงให้ได้มีส่วนร่วมในการใช้ชีวิต การคิด และการบริหารจัดการสังคมที่ตนเป็นสมาชิก (Building school environment conducive to democratic socialization)

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น (Promotion of educational administration for the creation of human resources for local development needs)

5.ส่งเสริมการใช้หลักประชาธิปไตยในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนโรงเรียน (Encouragement of a democratic way of problem solving and conflict management in school communities)

6.ส่งเสริมให้มีการสอนความรู้ทางการเมืองในระบบการศึกษาอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยของอายุตั้งแต่วัยเด็ก(Enhancing an appropriate political education at every stage of school ages)

7.ส่งเสริมให้มีการอบรมบ่มเพาะศีลธรรม(Promotion of moral education)

8.เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสถาบันและองค์กรต่างๆของรัฐ (Development of cooperative efforts among the MOE and other governmental organizations)

9.สร้างความเป็นพลเมืองทั้งในสถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว (Building of citizenship in families and educational institutions)

10.ผลิตสื่อเพื่อการศึกษาและสาธารณะ เผยแพร่แนวความคิดการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Development of educational and mass media to promote the ideology of political socialization)

11.ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การสร้างพลเมืองของ ศธ.ซึ่งประกาศไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 (Putting more Emphasis on citizenship building strategy laid down by the MOE since 2010)

12.ส่งเสริมให้มีการอ่านรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นกฏหมายแม่บทที่สำคัญ(Promotion of more reading activities with an intention to promote people’s understanding of Constitution as the Law Of The Land)

กระทรวงศึกษาธิการคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ
What does the MOE think of this proposal?

The permanent secretary of the MOE is reported to have said she would forward it to the Minister of Education and the PM respectively.

For me I am glad to see, at the very least, an action has been taken by a sleeping tiger after it was established for quite sometimes!

What would you like to do if you were the Permanent Secretary to The Ministry of Education of Thailand?

One thought on “สภาพัฒนาการเมืองจี้ ยกเครื่องหลักสูตร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s