หลักการบริหารสูความเป็นเลิศ ข้อที่ 13 การมุ่งผลงานเป็นหลัก

หลักการ
เราจะทำงานโดยเน้นที่ผลงานเป็นสำคัญอย่างชัดเจน ทั้งในงานที่เป็นกิจวัตรประจำวันของพนักงานแต่ละคน และงานที่ทำเพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะยาว

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ
1.ต้องแบ่งกระบวนการของงานออกเป็นภารกิจ และกิจกรรมย่อยๆ

2.ต้องจัดระเบียบวาระการทำงานประจำวันตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน จากนั้น ทำแผนงานเพื่อให้วาระงานที่มีความสำคัญเร่งด่วนลำดับต้นๆได้รับการปฏิบัติให้สำเร็จก่อน

3.ต้องตั้งเป้าหมายงานที่สามารถวัดได้ให้ตนเองและทีมงาน

4.บริหารการประชุมให้มีประสิทธภาพโดยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

4.1 เริ่มต้นการประชุมและเลิกการประชุมให้ตรงเวลา
4.2 ต้องให้มีข้อยุติสำหรับแต่ละวาระการประชุม และมีการบันทึกข้อสรุปที่หนักแน่น
4.3 ต้องมีการติดตามผลการประชุม โดยระบุกิจกรรมเป็นข้อๆ ระบุตัวผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ พร้อมทั้งระบุเวลาที่ต้องดำเนินกิจกรรมให้ชัดเจน

5.ต้องกำจัดกระบวนการที่ไม่จำเป็นออกไปให้หมด

6.ต้องทำการตัดสินใจตามความเป็นจริงในแต่ละสถานการณ์

จบหลักการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (Principles of Management Excellence) แต่เพียงเท่านี้

สวัสดีครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s