แนวคิดและนโยบายด้านการอุดมศึกษา

นายแพทย์ อุดม คชินทร รมช.ศธ. นำเสนอแนวคิด และนโยบายด้านการอุดมศึกษา ประกอบด้วย

1.แนวโน้มใหญ่ของโลก

2.การเรียนรู้ยุคใหม่

3. ทิศทางของมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21

4.ความตกต่ำของมหาวิทยาลัยไทยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

5.ทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคต

6.เป้าหมายการอุดมศึกษาไทย: การตอบโจทย์ของประเทศ และการยกระดับสู่ Thailand 4.0

ความตกต่ำของมหาวิทยาลัยไทยนั้นเราเข้าใจครับ ว่ามันเป็นเพราะเป้าหมายการศึกษาของเราไม่ชัดเจนมานับทศวรรษแล้ว มิใช่ว่าเราเพิ่งจะมาสับสนในระยะกึ่งทศวรรษมานี้ก็หาไม่  ดังนั้น วันนี้เราจะมาดูกันว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการฯท่านมีแนวทาง และนโยบายด้านการอุดมศึกษาอะไรบ้าง

9 ทิศทางการอุดมศึกษาไทย

ทิศทางที่ 1.ท่านใช้คำว่าทิศทางครับ ทิศทางแรกเป็นทิศทางการพัฒนาศักยภาพของคนทั้งประเทศ โดยเน้นหนักที่คนวัยทำงานและผู้สูงวัย จำนวน 35-40 ล้านคน โดยให้เปรียบเทียบกับ เป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 และ ระดับอุดมศึกษา เพียง  2 ล้านคน

ทิศทางที่ 2. การผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสนองความต้องการของตลาด

ทิศทางที่ 3. สร้างความเข้มแข็งงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม

ทิศทางที่ 4.การวิจัยและบริการวิชาการที่มองการใช้ประโยชน์/ผู้ใช้ประโยชน์ชัดเจนแต่แรก

ทิศทางที่ 5.เน้นความร่วมมือกับภาคประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่

ทิศทางที่ 6.การค้นหา/สร้างความเป็นเลิศเฉพาะตัวเพื่อเป็นพื้นฐานการเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืน

ทิศทางที่ 7.มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายร่วมกันด้วย Internet เพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่

ทิศทางที่ 8 ยกระดับขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล

ทิศทางที่ 9.จัดสรรงบประมาณอย่างมีเหตุผลตามอุปสงค์

เป้าหมายที่สูงสุดคือ ตอบโจทย์ของประเทศและยกระดับสู่ Thailand 4.0

เมื่ออ่านทิศทางทั้ง 9 จบลง ผมเข้าใจว่าทิศทางเหล่านี้หมายถึงการตอบโจทย์ของประเทศ ถ้าเราทำสำเร็จแล้ว เราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันและในอนาคตมาใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับการก้าวไปสู่ Thailand4.0 ในส่วนของครูในสถาบันอุดมศึกษา ผมขอฝาก How Learning Works ไว้ช่วยเป็นแรงในการพายเรือครับ!!!

via How Learning Works:การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s