How Learning Works:การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

7 หลักการสร้างนักเรียนรู้แห่งอนาคต

1.ความรู้เดิมของนักศึกษาเสริมหรือต้านการเรียนรู้?

2.วิธีการจัดการความรู้ของเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนและการประยุกต์ใช้ความรู้

3.แรงจูงใจของนักศึกษากระตุ้น ชี้นำ เกื้อหนุนให้เกิดการลงมือทำเพื่อสร้างการเรียนรู้

4.การสร้างความเชี่ยวชาญต้องอาศัยทักษะ  การบูรณาการทักษะ และรู้เวลาที่เหมาะสมที่จะประยุกต์ใช้ความรู้

5.การเรียนรู้ต้องมีการฝึกฝนอย่างตรงเป้าหมายและได้รับ feedback ที่ตรงเป้าหมายด้วย

6.พัฒนาการในการเรียนรู้ของนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับบรรยากาศ ทั้งบรรยากาศทางสังคม อารมณ์ และสติปัญญาของรายวิชา ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวมีผลต่อการเรียนรู้

7.การเรียนรู้ที่สามารถควบคุมกำกับตนเองได้ เกิดจากการประเมินความต้องการของสิ่งที่จะเรียนรู้ ประเมินความรู้และทักษะของตนเอง การวางแผนและแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบติดตามผลความก้าวหน้า และการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติตามความจำเป็น

Image008

จากหลักการ  7 ข้อในการสร้างนักเรียนรู้แห่งอนาคต ผมเข้าใจว่า การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อทำความรู้จักระดับพื้นฐานความรู้  วิธีการจัดการความรู้ และแรงจูงใจของนักศึกษา ทักษะการสร้างความเชี่ยวชาญและการบูรณาการทักษะ วิธีการฝึกฝน ประกอบกับการวางแผนโดยมีการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ กำหนดแนวทางปฏิบัติ มีการลงมือทำ และการแสวงหา Feedback ที่ตรงตามเป้าหมาย เพื่อจัดให้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติตามความเหมาะสม ทั้งหมดนี้เป็นยุทธศาสตร์การเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ที่สามารถนำไปเป็นคู่มือครูระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามที่ลิ้งค์นี้ครับ

https://www.scbfoundation.com/knowledge.php?project_id=292#knowledge/292/15758

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s