ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ทำไมต้อง 20 ปี ?

ตามมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐพึงจัดให้มี ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

โดยในการจัดทํา การกําหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุ เป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และกฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย ดังนั้นจึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2560 ขึ้น

การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามพระราชบัญญัติจัดทำยุทธศาสตร์ขาติ พ.ศ. 2560 เสร็จลงแล้ว และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช.) พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และจากนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธภายใน 20  วัน

สำหรับคำถามว่าทำไมต้อง 20 ปี?

ผมขอยกตัวอย่างประกอบคำอธิบายของผมเองว่า เมื่อ ปี ค.ศ.  1986 หรือ พ.ศ. 2529 ผมศึกษาด้านการวางแผนพัฒนาภาค (Regional Development And Planning) ที่ประเทศเนเธอแลนด์ อาจารย์ที่สอนแจกเอกสารแผนพัฒนาประเทศของมาเลเซีย เรื่อง “Malaysia 2020” จะเห็นได้ว่า มาเลเซียมองไกลมากครับ เขาวางแผนไว้ระยะนานมากถึง 35 ปีด้วยซ้ำไป แต่ยุทธศาสตร์ชาติเรามีช่วงเวลาเพียง 20 ปี ท่านผู้อ่านลองหันไปเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนดูบ้างก็ได้นะครับ จะเห็นว่าจีนเขาวางแผนการวิจัยและพัฒนายาวถึง 30 ปี หรือท่านจะดูแผนการวิจัยและพัฒนาของเอกชน เช่น หัวเว่ย บ้างก็ได้

เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนี้ ไทยรัฐออนไลน์ ฉบับวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สรุปขั้นกระบวนการในการดำเนินการไว้ค่อนข้างดี ท่านที่สนใจสาระและขั้นตอนการดำเนินการโดยย่อ เชิญติดตามลิ้งค์ได้ครับ

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s