การปฏิรูปการศึกษาไทยปี 2562

การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยก้าวหน้าไปถึงจุดไหนแล้ว ?

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 จวบจนถึงปีใหม่ 2562 นี้ เวลาล่วงเลยไป 9 เดือนแล้ว แผนปฏิรูปการศึกษาก็ยังไม่แล้วเสร็จ ครับ!!!

แต่ผมมีความเห็นว่ายังเป็นเรื่องดีนะ ที่ผู้รับผิดชอบการปฏิรูปการศึกษาไทยออกมาบอกประชาชนว่า มีประเด็นหลักๆอะไรบ้างที่คณะกรรมการจะต้องรีบเร่งดำเนินการ โดยท่านบอกว่าประเด็นเร่งร้อน มี 7 ประเด็น คือ

1.ประเทศไทยต้องเริ่มต้นลงมือปฏิรูปการศึกษาจริงๆได้แล้ว

2.ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ คือ

2.1การศึกษาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

2.2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

2.3.การผลิตครู

2.4 การเรียนรู้ และการอบรมสั่งสอน

2.5 การจัดองค์กรที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศ

2.6.ใช้ระบบดิจิตอลเทคโนโลยีเข้าปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวทันโลก

ผมก็เห็นด้วยว่าเราต้องรีบลงมือทำการปฏิรูปการศึกษาไทยทันทีครับ เราต้องลงมือทำทันทีครับ !!!

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ทำไมต้อง 20 ปี ?

ตามมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐพึงจัดให้มี ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

โดยในการจัดทํา การกําหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุ เป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และกฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย ดังนั้นจึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2560 ขึ้น

การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามพระราชบัญญัติจัดทำยุทธศาสตร์ขาติ พ.ศ. 2560 เสร็จลงแล้ว และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช.) พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และจากนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธภายใน 20  วัน

สำหรับคำถามว่าทำไมต้อง 20 ปี?

ผมขอยกตัวอย่างประกอบคำอธิบายของผมเองว่า เมื่อ ปี ค.ศ.  1986 หรือ พ.ศ. 2529 ผมศึกษาด้านการวางแผนพัฒนาภาค (Regional Development And Planning) ที่ประเทศเนเธอแลนด์ อาจารย์ที่สอนแจกเอกสารแผนพัฒนาประเทศของมาเลเซีย เรื่อง “Malaysia 2020” จะเห็นได้ว่า มาเลเซียมองไกลมากครับ เขาวางแผนไว้ระยะนานมากถึง 35 ปีด้วยซ้ำไป แต่ยุทธศาสตร์ชาติเรามีช่วงเวลาเพียง 20 ปี ท่านผู้อ่านลองหันไปเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนดูบ้างก็ได้นะครับ จะเห็นว่าจีนเขาวางแผนการวิจัยและพัฒนายาวถึง 30 ปี หรือท่านจะดูแผนการวิจัยและพัฒนาของเอกชน เช่น หัวเว่ย บ้างก็ได้

เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนี้ ไทยรัฐออนไลน์ ฉบับวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สรุปขั้นกระบวนการในการดำเนินการไว้ค่อนข้างดี ท่านที่สนใจสาระและขั้นตอนการดำเนินการโดยย่อ เชิญติดตามลิ้งค์ได้ครับ

 

แนวคิดและนโยบายด้านการอุดมศึกษา

นายแพทย์ อุดม คชินทร รมช.ศธ. นำเสนอแนวคิด และนโยบายด้านการอุดมศึกษา ประกอบด้วย

1.แนวโน้มใหญ่ของโลก

2.การเรียนรู้ยุคใหม่

3. ทิศทางของมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21

4.ความตกต่ำของมหาวิทยาลัยไทยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

5.ทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคต

6.เป้าหมายการอุดมศึกษาไทย: การตอบโจทย์ของประเทศ และการยกระดับสู่ Thailand 4.0

ความตกต่ำของมหาวิทยาลัยไทยนั้นเราเข้าใจครับ ว่ามันเป็นเพราะเป้าหมายการศึกษาของเราไม่ชัดเจนมานับทศวรรษแล้ว มิใช่ว่าเราเพิ่งจะมาสับสนในระยะกึ่งทศวรรษมานี้ก็หาไม่  ดังนั้น วันนี้เราจะมาดูกันว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการฯท่านมีแนวทาง และนโยบายด้านการอุดมศึกษาอะไรบ้าง

9 ทิศทางการอุดมศึกษาไทย

ทิศทางที่ 1.ท่านใช้คำว่าทิศทางครับ ทิศทางแรกเป็นทิศทางการพัฒนาศักยภาพของคนทั้งประเทศ โดยเน้นหนักที่คนวัยทำงานและผู้สูงวัย จำนวน 35-40 ล้านคน โดยให้เปรียบเทียบกับ เป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 และ ระดับอุดมศึกษา เพียง  2 ล้านคน

ทิศทางที่ 2. การผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสนองความต้องการของตลาด

ทิศทางที่ 3. สร้างความเข้มแข็งงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม

ทิศทางที่ 4.การวิจัยและบริการวิชาการที่มองการใช้ประโยชน์/ผู้ใช้ประโยชน์ชัดเจนแต่แรก

ทิศทางที่ 5.เน้นความร่วมมือกับภาคประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่

ทิศทางที่ 6.การค้นหา/สร้างความเป็นเลิศเฉพาะตัวเพื่อเป็นพื้นฐานการเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืน

ทิศทางที่ 7.มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายร่วมกันด้วย Internet เพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่

ทิศทางที่ 8 ยกระดับขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล

ทิศทางที่ 9.จัดสรรงบประมาณอย่างมีเหตุผลตามอุปสงค์

เป้าหมายที่สูงสุดคือ ตอบโจทย์ของประเทศและยกระดับสู่ Thailand 4.0

เมื่ออ่านทิศทางทั้ง 9 จบลง ผมเข้าใจว่าทิศทางเหล่านี้หมายถึงการตอบโจทย์ของประเทศ ถ้าเราทำสำเร็จแล้ว เราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันและในอนาคตมาใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับการก้าวไปสู่ Thailand4.0 ในส่วนของครูในสถาบันอุดมศึกษา ผมขอฝาก How Learning Works ไว้ช่วยเป็นแรงในการพายเรือครับ!!!

via How Learning Works:การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

How Learning Works:การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

7 หลักการสร้างนักเรียนรู้แห่งอนาคต

1.ความรู้เดิมของนักศึกษาเสริมหรือต้านการเรียนรู้?

2.วิธีการจัดการความรู้ของเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนและการประยุกต์ใช้ความรู้

3.แรงจูงใจของนักศึกษากระตุ้น ชี้นำ เกื้อหนุนให้เกิดการลงมือทำเพื่อสร้างการเรียนรู้

4.การสร้างความเชี่ยวชาญต้องอาศัยทักษะ  การบูรณาการทักษะ และรู้เวลาที่เหมาะสมที่จะประยุกต์ใช้ความรู้

5.การเรียนรู้ต้องมีการฝึกฝนอย่างตรงเป้าหมายและได้รับ feedback ที่ตรงเป้าหมายด้วย

6.พัฒนาการในการเรียนรู้ของนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับบรรยากาศ ทั้งบรรยากาศทางสังคม อารมณ์ และสติปัญญาของรายวิชา ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวมีผลต่อการเรียนรู้

7.การเรียนรู้ที่สามารถควบคุมกำกับตนเองได้ เกิดจากการประเมินความต้องการของสิ่งที่จะเรียนรู้ ประเมินความรู้และทักษะของตนเอง การวางแผนและแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบติดตามผลความก้าวหน้า และการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติตามความจำเป็น

Image008

จากหลักการ  7 ข้อในการสร้างนักเรียนรู้แห่งอนาคต ผมเข้าใจว่า การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อทำความรู้จักระดับพื้นฐานความรู้  วิธีการจัดการความรู้ และแรงจูงใจของนักศึกษา ทักษะการสร้างความเชี่ยวชาญและการบูรณาการทักษะ วิธีการฝึกฝน ประกอบกับการวางแผนโดยมีการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ กำหนดแนวทางปฏิบัติ มีการลงมือทำ และการแสวงหา Feedback ที่ตรงตามเป้าหมาย เพื่อจัดให้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติตามความเหมาะสม ทั้งหมดนี้เป็นยุทธศาสตร์การเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ที่สามารถนำไปเป็นคู่มือครูระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามที่ลิ้งค์นี้ครับ

https://www.scbfoundation.com/knowledge.php?project_id=292#knowledge/292/15758

การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 23

สารานุกรมไทยสหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดพิมพ์ถึงเล่มที่ 41 แล้ว วัตถุประสงค์ที่สำคัญยิ่งคือ

1)เพื่อส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน

2)รวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ขั้นพื้นฐานในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ เป็นสามระดับด้วยกัน คือ เด็กรุ่นเล็กอ่านเข้าจระดับหนึ่ง เด็กรุ่นกลางระดับหนึ่ง และเด็กใหญ่รวมทั้งผู้ใหญ่ที่สนใจอีกระดับหนึ่ง

3)การเขียนบทความแต่ละเรื่องจึงได้เขียนให้ได้ลักษณะที่เหมาะสมกับเยาวชนแต่ละรุ่น

4)ทุนในการจัดทำหนังสือนี้สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ประเทศไทย ให้ความร่วมมืจัดหาทุน โดยการถวายในหลวง รัชกาล ที่ 9 เพื่อให้โรงการนี้สำเร็จลุล่วงไปตามพระราชประสงค์

สำหรับการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ เป็นโครงการส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 ประเทศไทยจึงจัดโครงการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยขึ้นในแต่ละปี และปี 2560 นี้จัดเป็นครั้งที่ 23 จะแข่งขันรอบแรก คือ ระดับจังหวัดในวันที่ 26 สิงหาคม 2560

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560

DSC08613

 

 

 

National Education Plan 2017-2036

Thai Government has recently issued its 20-year national education plan(2017-2036).It’s vision, strategies and goals are below.

Ideological Framework for the National Education Plan of Thailand

Vision: All Thais must be able to receive a high quality of education and life-long learning.They must be able to lead a happy life in line with the principle of self-sufficiency economy and changes in the 21 st century world.

There are 6 strategies to realise the vision.

1.Educational Administration for social security;

2.Production and development of human resource for a better competitive advantage;

3.Potential development for all age  population and the building of a learning society;

4.Creating opportunities, equality, and educational egality;

5.Education for quality of life, and for sustainable development;

6.Enhancement of the effectiveness of educational administration.

5 Goals of the 6 strategies are Greater access to education for all; Ensuring of educational equity; Better quality of education; Educational Efficiency; Relevancy of education in the changing world.

For more details please click the link below.

แผนการศึกษาแห่งชาติ National Education Plan