แนวคิดและนโยบายด้านการอุดมศึกษา

นายแพทย์ อุดม คชินทร รมช.ศธ. นำเสนอแนวคิด และนโยบายด้านการอุดมศึกษา ประกอบด้วย

1.แนวโน้มใหญ่ของโลก

2.การเรียนรู้ยุคใหม่

3. ทิศทางของมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21

4.ความตกต่ำของมหาวิทยาลัยไทยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

5.ทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคต

6.เป้าหมายการอุดมศึกษาไทย: การตอบโจทย์ของประเทศ และการยกระดับสู่ Thailand 4.0

ความตกต่ำของมหาวิทยาลัยไทยนั้นเราเข้าใจครับ ว่ามันเป็นเพราะเป้าหมายการศึกษาของเราไม่ชัดเจนมานับทศวรรษแล้ว มิใช่ว่าเราเพิ่งจะมาสับสนในระยะกึ่งทศวรรษมานี้ก็หาไม่  ดังนั้น วันนี้เราจะมาดูกันว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการฯท่านมีแนวทาง และนโยบายด้านการอุดมศึกษาอะไรบ้าง

9 ทิศทางการอุดมศึกษาไทย

ทิศทางที่ 1.ท่านใช้คำว่าทิศทางครับ ทิศทางแรกเป็นทิศทางการพัฒนาศักยภาพของคนทั้งประเทศ โดยเน้นหนักที่คนวัยทำงานและผู้สูงวัย จำนวน 35-40 ล้านคน โดยให้เปรียบเทียบกับ เป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 และ ระดับอุดมศึกษา เพียง  2 ล้านคน

ทิศทางที่ 2. การผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสนองความต้องการของตลาด

ทิศทางที่ 3. สร้างความเข้มแข็งงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม

ทิศทางที่ 4.การวิจัยและบริการวิชาการที่มองการใช้ประโยชน์/ผู้ใช้ประโยชน์ชัดเจนแต่แรก

ทิศทางที่ 5.เน้นความร่วมมือกับภาคประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่

ทิศทางที่ 6.การค้นหา/สร้างความเป็นเลิศเฉพาะตัวเพื่อเป็นพื้นฐานการเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืน

ทิศทางที่ 7.มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายร่วมกันด้วย Internet เพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่

ทิศทางที่ 8 ยกระดับขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล

ทิศทางที่ 9.จัดสรรงบประมาณอย่างมีเหตุผลตามอุปสงค์

เป้าหมายที่สูงสุดคือ ตอบโจทย์ของประเทศและยกระดับสู่ Thailand 4.0

เมื่ออ่านทิศทางทั้ง 9 จบลง ผมเข้าใจว่าทิศทางเหล่านี้หมายถึงการตอบโจทย์ของประเทศ ถ้าเราทำสำเร็จแล้ว เราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันและในอนาคตมาใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับการก้าวไปสู่ Thailand4.0 ในส่วนของครูในสถาบันอุดมศึกษา ผมขอฝาก How Learning Works ไว้ช่วยเป็นแรงในการพายเรือครับ!!!

via How Learning Works:การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

How Learning Works:การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

7 หลักการสร้างนักเรียนรู้แห่งอนาคต

1.ความรู้เดิมของนักศึกษาเสริมหรือต้านการเรียนรู้?

2.วิธีการจัดการความรู้ของเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนและการประยุกต์ใช้ความรู้

3.แรงจูงใจของนักศึกษากระตุ้น ชี้นำ เกื้อหนุนให้เกิดการลงมือทำเพื่อสร้างการเรียนรู้

4.การสร้างความเชี่ยวชาญต้องอาศัยทักษะ  การบูรณาการทักษะ และรู้เวลาที่เหมาะสมที่จะประยุกต์ใช้ความรู้

5.การเรียนรู้ต้องมีการฝึกฝนอย่างตรงเป้าหมายและได้รับ feedback ที่ตรงเป้าหมายด้วย

6.พัฒนาการในการเรียนรู้ของนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับบรรยากาศ ทั้งบรรยากาศทางสังคม อารมณ์ และสติปัญญาของรายวิชา ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวมีผลต่อการเรียนรู้

7.การเรียนรู้ที่สามารถควบคุมกำกับตนเองได้ เกิดจากการประเมินความต้องการของสิ่งที่จะเรียนรู้ ประเมินความรู้และทักษะของตนเอง การวางแผนและแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบติดตามผลความก้าวหน้า และการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติตามความจำเป็น

Image008

จากหลักการ  7 ข้อในการสร้างนักเรียนรู้แห่งอนาคต ผมเข้าใจว่า การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อทำความรู้จักระดับพื้นฐานความรู้  วิธีการจัดการความรู้ และแรงจูงใจของนักศึกษา ทักษะการสร้างความเชี่ยวชาญและการบูรณาการทักษะ วิธีการฝึกฝน ประกอบกับการวางแผนโดยมีการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ กำหนดแนวทางปฏิบัติ มีการลงมือทำ และการแสวงหา Feedback ที่ตรงตามเป้าหมาย เพื่อจัดให้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติตามความเหมาะสม ทั้งหมดนี้เป็นยุทธศาสตร์การเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ที่สามารถนำไปเป็นคู่มือครูระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามที่ลิ้งค์นี้ครับ

https://www.scbfoundation.com/knowledge.php?project_id=292#knowledge/292/15758

การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 23

สารานุกรมไทยสหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดพิมพ์ถึงเล่มที่ 41 แล้ว วัตถุประสงค์ที่สำคัญยิ่งคือ

1)เพื่อส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน

2)รวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ขั้นพื้นฐานในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ เป็นสามระดับด้วยกัน คือ เด็กรุ่นเล็กอ่านเข้าจระดับหนึ่ง เด็กรุ่นกลางระดับหนึ่ง และเด็กใหญ่รวมทั้งผู้ใหญ่ที่สนใจอีกระดับหนึ่ง

3)การเขียนบทความแต่ละเรื่องจึงได้เขียนให้ได้ลักษณะที่เหมาะสมกับเยาวชนแต่ละรุ่น

4)ทุนในการจัดทำหนังสือนี้สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ประเทศไทย ให้ความร่วมมืจัดหาทุน โดยการถวายในหลวง รัชกาล ที่ 9 เพื่อให้โรงการนี้สำเร็จลุล่วงไปตามพระราชประสงค์

สำหรับการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ เป็นโครงการส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 ประเทศไทยจึงจัดโครงการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยขึ้นในแต่ละปี และปี 2560 นี้จัดเป็นครั้งที่ 23 จะแข่งขันรอบแรก คือ ระดับจังหวัดในวันที่ 26 สิงหาคม 2560

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560

DSC08613

 

 

 

National Education Plan 2017-2036

Thai Government has recently issued its 20-year national education plan(2017-2036).It’s vision, strategies and goals are below.

Ideological Framework for the National Education Plan of Thailand

Vision: All Thais must be able to receive a high quality of education and life-long learning.They must be able to lead a happy life in line with the principle of self-sufficiency economy and changes in the 21 st century world.

There are 6 strategies to realise the vision.

1.Educational Administration for social security;

2.Production and development of human resource for a better competitive advantage;

3.Potential development for all age  population and the building of a learning society;

4.Creating opportunities, equality, and educational egality;

5.Education for quality of life, and for sustainable development;

6.Enhancement of the effectiveness of educational administration.

5 Goals of the 6 strategies are Greater access to education for all; Ensuring of educational equity; Better quality of education; Educational Efficiency; Relevancy of education in the changing world.

For more details please click the link below.

แผนการศึกษาแห่งชาติ National Education Plan

Latest Educational Reform In The Regional Administration Of Thailand

The National Council for Peace and Order (NCPO), on April 3, 2017,  issued the Order No.19/2560 to begin the second round of educational reform in all the provinces of Thailand, including the Bangkok Metropolitan Administration (BMA). Under the reform, each of the Provincial Education Office (PEO) has the following authorities and duties: (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมี่อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้)
DSC08586
1. To carry out the MOE’s missions in educational administration in the province in accord with related laws; 2.To take charge of the educational activities that are empowered to the provincial education office (PEO), keeping in mind policies, strategies of all concerning agencies that delegate authorities and powers to the PEO.

The NCPO empowers the PEO with the following powers and duties:

1. 1 To take charge of auxiliary and ancillary works of the provincial education committee (PEC, and education sub-committees (PESC);

1.2. To formulate educational development  plans and action plans;

1.3. To direct, control, monitor, supervise, inspect, and  evaluate the performance of the educational agencies under the MOE in line with policies laid down by the ministry;

1.4. To design, promote and coordinate digital information technological system for education;

1.5. To promote and support educational administration for the handicap, the underprivileged, and the gifted;

1.6. To take charge of personnel management of teachers and other educational personnel;

1.7. To promote and support the management of academic  affairs, to supervise activities and counselling of all subject areas, and at all level of educational administration in the province;

1.8. To monitor the administrative activities, financial and accounting practices to ensure transparency and accountability of all educational entities;

1.9. To promote and coordinate religious activities, arts, culture, and sport for education;

1.10. To help, support, and  manage the private sector’s  educational administration;


1.11. To carry out other tasks related to the MOE policies, and tasks which are assigned and delegated by the MOE to the PEO. This duty includes the routine works of the ministry and other coordinating activities in
the province.


It is important to remember that above the PEO there are 3 echelons of administrative bodies and they are, from the top most downwards, as follows:
DSC08613
1. The Committee on the Implementation of the Educational Reform at the Regional level, which is at the Ministry of Education.The Minister of Education is the chairperson of this committee;
2. The Regional Education Offices in 18 Regions. Each of them  is under the Regional Education Officer;
3. The Committee for the Provincial Education chaired by the Provincial Governor or an assigned Assistant Governor.

It all starts with education. Therefore, we are looking forwards to seeing the real education reform in Thailand soon !!!
 

Thailand reveals it’s official population of 2017 has reached 66 millions.

On March 14,2017 the Director General of the Department of Public Administration,the Ministry of Interior,Mr. Arthit Boonyasophat, makes an announcement on important  national information.He has made public of several categories of information. One of the most important topics is the official population of the country. Right now Thailand population has already reached 66 millions.

Some important categories on the announcement  are as follows:

1.Regional Administration

Thailand now has 76  provinces, 878 districts, 7,255  subdistricts  or Tambon, and 75,132 villages or Moo ban.

2.Local Administration

Thailand has 76 Provincial Administration Organizations or PAO aka Or Bor Jor. In Thai this is องค์การบริหารส่วนจังหวัด.

The next local administration is City Municipality and there are 31 City Minicipalities (such as Khon Kaen City Municipality, Nakhonratchasima City Municipality, and Ubon Ratchathani City Municipality). The third category is Distinct Municipality and there altogether 178 City Municipalities. The fourth category is the subdistrict municipality, and there are 2,233 subdistrict municipalities throughout the country.

The last category is the special form of local administration under which there are  Pattaya City and Bangkok Metropolitan Administration or BMA.

As for the the most recent registered population, the following chart shows that Thailand present population is 65,931,550.

For more information please check out the following picture.

image